Palvelumme uudistuu! ST-Akatemia Onlinesta tulee pian ST-Online, ja samalla palvelun osoite vaihtuu. Uudistuksen jälkeen löydät palvelun osoitteesta www.stakatemia.fi/stonline. Ohjaamme sinut uuteen osoitteeseen automaattisesti, kun sen aika on – vielä ei sieltä löydy mitään. Nykyisille käyttäjille lähetämme sähköpostitse tarkempia tietoja lähempänä h-hetkeä.

  Etusivu / Käyttöehdot

  ST-Akatemia Online -palvelun sopimus- ja käyttöehdot

  1. Yleistä

  Näissä käyttöehdoissa säännellään ST-Akatemia Oy:n (jäljempänä ”ST-Akatemia”) julkaiseman ST-Akatemia Online -palvelun (jäljempänä ”palvelu”) ja palvelun sisältämien online-julkaisujen, videotallenteiden tai muiden tuotteiden (jäljempänä ”tuotteet”) käyttöä.

  Suurin osa palvelussa myytävistä tuotteista on kestotilaustuotteita, joiden tilaus jatkuu automaattisesti tilausjakson päätyttyä, ellei tilausta erikseen irtisanota (ks. kohdat 4 ja 7).

  Palvelussa myytävät videotallenteet ja osa palvelussa myytävistä online-julkaisuista on määräaikaistilaustuotteita, joiden tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson päätyttyä (ks. kohdat 4 ja 7). Jos kyseessä on määräaikaistilaustuote, määräajasta ja sen pituudesta on maininta tuotteen kuvauksen yhteydessä.

  Palvelun osoite on www.stakatemiaonline.fi. Palvelun käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka lähetetään tilaajan nimeämään sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoite. Käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite voidaan vaihtaa vain ST-Akatemian toimesta. Tilaajan tai käyttäjälisenssin haltijan on otettava yhteyttä ST-Akatemian asiakaspalveluun, jos käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite halutaan vaihtaa.

  Palvelua voidaan käyttää myös IP-tunnisteisesti, jolloin sisäänkirjautuminen tapahtuu sovittujen IP-osoitteiden kautta.

  Tilaaja ja hänen nimeämänsä käyttäjälisenssin haltija tai IP-tunnisteisen palvelun käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”) sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja käyttäessään palvelua. Tilaajan ja käyttäjän katsotaan hyväksyneen ehdot ja sitoutuneen noudattamaan niitä, kun käyttäjä avaa palvelun ensimmäistä kertaa.

  2. Laitteistovaatimukset

  Palvelua voi käyttää useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Vaikka palvelu on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, suosittelemme käyttäjän päivittämään selainohjelmistonsa viimeisimpään saatavilla olevaan versioon. Selainohjelman asetuksissa javascript ja evästeet (engl. cookies) tulee olla sallittu.

  Palvelu sisältää varsinaisten online-tiedostojen osana myös Excel- ja Word-tiedostoja, joiden lukemista varten tarvitset ko. ohjelmistot. PDF-muotoisten tiedostojen avaamista ja lukemista varten tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman ( linkki).

  Käyttäjän vastuulla on huolehtia itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

  3. Käyttäjälisenssit

  a) Henkilökohtaiset käyttäjälisenssit

  Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtaisten käyttäjälisenssien osalta käyttäjäkohtainen. Käyttäjälisenssin haltija on henkilö, jolle ST-Akatemia on antanut palvelun käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelun käyttöön oikeuttavan tunnuksen ja salasanan luovuttaminen, lainaaminen, vuokraaminen tai näihin rinnastettava muu käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty ilman ST-Akatemian etukäteistä suostumusta.

  ST-Akatemia käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja näiden käyttöehtojen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  b) IP-tunnisteiset yhteisölisenssit

  IP-tunnisteisten yhteisölisenssien osalta palvelun käyttöoikeus on yhteisökohtainen. Palvelun käyttäjä kirjautuu palveluun sovittujen IP-osoitteiden kautta. IP-tunnisteisen palvelun yhtäaikainen maksimaalinen käyttäjämäärä määräytyy sen mukaan, kuinka monta käyttöoikeutta eli yhteisölisenssiä palveluun on ostettu.

  4. Käyttöoikeus

  ST-Akatemia luovuttaa palvelun käyttäjälle oikeuden käyttää palvelua tai sen osaa (jäljempänä ”tuote”) näiden käyttöehtojen mukaan. Käyttöoikeus alkaa, kun ST-Akatemia on luovuttanut tilaajan nimeämälle käyttäjälisenssin haltijalle käyttäjätunnuksen ja salasanan tai IP-osoite on avattu palvelun käyttäjälle. Käyttöoikeus on voimassa 12 kuukautta tilauksesta (ks. seuraavasta Maksut).

  Käyttäjälisenssin haltija on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjätunnuksen haltuunsa, käyttäjälisenssin haltijan on välittömästi otettava yhteyttä ST-Akatemiaan ja vaihdettava käyttäjätunnuksensa.

  Jos palvelun käyttäjälisenssin haltija rikkoo velvollisuuttaan säilyttää käyttäjätunnustaan ja salasanaansa huolellisesti, ST-Akatemialla on oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Käyttäjälisenssin haltija sitoutuu korvaamaan ST-Akatemialle käyttäjätunnuksensa käyttöehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneen vahingon.

  Palvelun käyttäjä saa käyttää palvelua tietokoneellaan ja tulostaa palvelun aineistoa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus ottaa palvelun tuotteista tekstilainauksia ja asiakirjamalleja ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Palvelusta otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa asiakirjan sisällöstä.

  Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida palvelun tuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä on mainittu. Käyttöoikeuden nojalla ei ole sallittua kopioida palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.

  5. Tekijänoikeus

  Palvelu ja sen tuotteet kokonaisuudessaan, palveluun sisältyvä tietokanta ja tietosisältö sekä tietokoneohjelmat ja aineistot mukaan lukien, koostuu tekijänoikeuslain 1 §:ssa mainituista tekijänoikeudellisesti suojatuista teoksista, joiden tekijänoikeus kuuluu ST-Akatemialle.

  Palveluun kuuluvia tuotteita, tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman ST-Akatemian nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan.

  6. Omistusoikeus

  ST-Akatemia Online -palvelun, sen sisältämät tuotteet, tietokannan ja aineistot, omistaa ST-Akatemia Oy.

  7. Tilauksen voimassaolo ja maksut

  ST-Akatemia perii palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Käyttäjälisenssi on voimassa 12 kuukautta tilausjakson alkamisesta. Tilausjakso katsotaan alkaneeksi samasta hetkestä kuin käyttöoikeus alkaa. Laskutus tapahtuu tilausjakson alkaessa.

  Kestotilaus

  Palvelussa myytävät tuotteet ovat pääsääntöisesti kestotilaustuotteita. Kestotilaus jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta, jollei sopimusta irtisanota viimeistään kahden (2) viikon kuluessa uuden tilausjakson laskun päiväyksestä.

  Määräaikaistilaus

  Osa palvelussa myytävistä tuotteista on määräaikaistilaustuotteita. Määräaikaistilaus päättyy automaattisesti tilausjakson päätyttyä.

  8. Edelleenluovutus

  Mitään tietopalvelun sisältämää tai sieltä ladattua tai tulostettua aineistoa ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille. Palvelun käyttöoikeutta ei saa vuokrata eikä lainata. Käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus siirtää edelleen näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle seuraavin ehdoin:

  1. Käyttäjälisenssin haltija ilmoittaa siirron saajan ja tämän yhteystiedot ST-Akatemia Oy:lle.
  2. Siirron saaja hyväksyy nämä käyttöehdot.

  Siirronsaajan on tilattava oma käyttäjätunnus ja salasana ST-Akatemia Oy:n asiakaspalvelusta. Siirron yhteydessä käyttäjälisenssin alkuperäisen haltijan on luovutettava kaikki palveluun mahdollisesti liittyvä materiaali ja tuhottava kaikki palvelusta tietokoneen kovalevylle siirretty aineisto. Siirron katsotaan tapahtuneen, kun ST-Akatemia Oy on ilmoittanut siirron saajalle tämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

  9. ST-Akatemia Oy:n vastuu

  ST-Akatemia pyrkii siihen, että palvelun ja sen tuotteiden sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun ja sen tuotteiden sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu tai sen tuotteet ovat mainituilta osiltaan puutteellisia, ST-Akatemia korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

  ST-Akatemia ei vastaa käyttäjälle, lisenssin haltijalle tai kolmannelle osapuolelle palvelun tai sen tuotteiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen sisällöstä, käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. ST-Akatemia ei myöskään vastaa palvelun tai sen tuotteiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

  ST-Akatemia ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. ST-Akatemia ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

  Palvelu ja sen tuotteet voivat sisältää linkkejä myös muille kuin ST-Akatemian ylläpitämille verkkosivuille. ST-Akatemia ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden toimivuudesta, sisällöstä tai laillisuudesta.

  10. Muut ehdot

  ST-Akatemialla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä tilaajalle tai tilaajan nimeämälle käyttäjälle soveltuvalla tavalla. ST-Akatemia ei vastaa mistään tilaajalle tai käyttäjälle aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu päivittämättömistä yhteystiedoista. Palvelun käyttäjällä on velvollisuus pitää yhteystietonsa ajantasaisina. Jos tilaaja tai käyttäjälisenssin haltija ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon kuluessa muutosilmoituksen saamisesta.

  ST-Akatemialla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa palvelun välityksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

  ST-Akatemialla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

  Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos ST-Akatemia rikkoo tai laiminlyö olennaisesti näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan. Tilaajalla on myös oikeus purkaa sopimus, jos tilauksen mukaisen palvelun tai sen tuotteiden sisältö muuttuu myöhemmin olennaisesti. Tuotteiden poistumista palvelusta, niiden korvaamista vastaavilla tuotteilla tai tuotteiden sisällön muuttumista ei pidetä olennaisena muutoksena. Tilaaja on velvollinen suorittamaan sopimuksen päättymiseen mennessä erääntyneet tai erääntyvät maksut viivästyskorkoineen sopimuksen mukaisesti.

  Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riidan ratkaisee Helsingin käräjäoikeus noudattaen Suomen lakia.

  Online-palvelun etusivulle